Zapytanie ofertowe nr 1/2015

Oferta skierowana jest do wykonawców spełniających określone w zapytaniu ofertowym wymagania.

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zamontowaniu urządzeń otwierających 3 szt. bram dwu skrzydłowych ze zdalnym sterowaniem z telefonu komórkowego i pilota.

 

Rodzinny Ogród Działkowy                      Prądocin 25.04.2015 r.
„POD ŻURAWIEM”
86-061 Prądocin ul. Ogrodowa 53
NIP: 9531455 376

Zapytanie ofertowe nr 1/2012
( dotyczy zamontowania urządzeń otwierających bramy)

I. ZAMAWIAJĄCY
Rodzinny Ogród Działkowy „Pod Żurawiem”
86-061 Prądocin ul. Ogrodowa 53
NIP: 9531455 376
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zamontowaniu urządzeń otwierających 3 szt. bram dwu skrzydłowych ze zdalnym sterowaniem z telefonu komórkowego i pilota.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Zestaw na jedną bramę:
• 2 siłowniki do intensywnej pracy z enkoderem,
• Centrala sterująca BRAINY 24
• Karta radiowa do pilotów
• Fotokomórki PUPILLA zabezpieczające przed zgnieceniem
• lampa sygnalizacyjna led 24
• System sterowników BRgsm2 lub inny umożliwiający bezpłatne, zdalne otwieranie bram, szlabanów, furtek lub sterowanie dowolnym urządzeniem elektrycznym za pomocą uprawnionego telefonu komórkowego lub stacjonarnego.
• Doprowadzenie i rozprowadzenie instalacji.
3. W celu realizacji zamówienia Zamawiający, udzieli Wykonawcy informacji telefonicznych, mailowych
na pytania w sprawie alternatywnych rozwiązań
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30.05.2015 r.

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu ofertowym.
Oferta powinna być:
– opatrzona pieczątką firmową,
– posiadać datę sporządzenia,
– zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
– podpisana czytelnie przez wykonawcę.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: kontakt@pod-zurawiem.eu, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: ROD „Pod Żurawiem” Violetta Grzegorzewska, 85-135 Bydgoszcz ul. Czadzkiego 65 do dnia 08.05.2015 godz.12 wraz z załączonym oświadczeniem, że posiada aktualny wypis z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty które złoży w razie potrzeby, oraz wskaże zrealizowane podobne zlecenia, które wykonał w ostatnim roku, lub przestawi listy referencyjne, rekomendacjie.
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 09.05.2015, a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 11:00 w siedzibie ROD Pod Żurawiem w Prądocin ul Ogrodowa 53. oraz na stronie internetowej pod adresem www.pod-zurawiem.eu
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.pod-zurawiem.eu
VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1 – cena 60%
2 – funkcjonalność rozwiązania 20%
3 – warunków płatności 10%
4 – gwarancja i warunki serwisowania 10%
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.pod-zurawiem.eu

VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Roman Grzegorz pod numerem telefonu 606 747 550, lub adresem email: kontakt@pod-zurawiam.eu

Zarząd ROD „Pod Żurawiem”

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *